Tag Archive | teadmusjuhtimine

INT7059 Teadmusjuhtimine: I moodul 2. ülesanne

Analüüsi üht artiklit järgmistest kriteeriumitest lähtuvalt:

•Millised on artikli peamised seisukohad?
•Milliseid käsitlusi autor infojuhtimisest ja teadmusjuhtimisest esitab?
•Millised on seosed infojuhtimise ja teadmusjuhtimise vahel?
•Millised on peamised järeldused, soovitused?
•Milliseid meetodeid autor kasutab järeldusteni jõudmiseks?

INT7059 Teadmusjuhtimine: I moodul 1. ülesanne

  • Teadmusjuhtimise mõiste, sisu, olemus
  • Teadmusjuhtimise kujunemine
  • Teadmiste tüpoloogia, teadmiste hankimise viisid ja allikad

Teadmusjuhtimise mõiste, sisu ja olemus

  • Teadmusjuhtimist võib käsitleda kui organisatsiooni teadmiste loomise, esitamise, säilitamise, ülekandmise, rakendamise ja kaitsmise protsessi – Hedlund (1994).
  • Teadmusjuhtimist  võib defineerida kui protsessi või praktilist tegevust teadmiste loomiseks, kogumiseks, jagamiseks ja kasutamiseks organisatsiooni õppimise ja tegevuse tõhustamiseks – Harry Scarborough jt (1999).
  • Teadmusjuhtimist  võib käsitleda kui teadmiste loomise ja teadmusringluse protsessi juhtimist organisatsioonis – Roots jt (2008).
  • Teadmusjuhtimine ei ole ärikonsultantide väljamõeldis, vaid praktiline vajadus vastukaaluks olulistele sotsiaalsetele ja majanduslikele trendidele, milleks on globaliseerumine, arvutitehnoloogia kiire areng ja suundumine teadmistepõhistele organisatsioonide, milles informatsiooni ja teadmisi/teadmust käsitletakse kui olulisemat ressurssi organisatsiooni efektiivsuse ja konkurentsivõime tagamiseks – Prusak (2001). Jätka lugemist