Innovatsioonitehnoloogiad: organisatsiooni innovatsioon

Ülesanne

Lühikeses essees (4500-5000 täheruumi) palun kirjeldada praegusel hetkel oma organisatsioonis käigus olevat (või teie organisatsiooni mõjutavat) innovatsiooni. Palun kirjeldada selle innovatsiooni kuulumist erinevatesse alaliikidesse (toode, teenus, protsess, mõttemudel, positsioon), tema allikaid (teaduspõhine, nõudluspõhine) ning mõju (inkrementaalne, radikaalne) ning võimalikku arengut ajas. Lisage 1-2 näidet ning 2-3 argumenti, mis teie seisukohti tõestavad.

Avaldage oma töö internetis (näiteks oma blogis või iCampuses teie isiklike failide kaustas) ning viidake sellele, postitades link käesolevale aruteluteemale. Jätka lugemist

IFI7058 Haridustehnoloogia praktika: vaatluspraktika ülesanne – praktiseeriva haridustehnoloogi analüüs

Vaatlesin Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi haridustehnoloogi Meeri Silla tööd 8. oktoobril 2013.

Kokkulepitud ajal kohale jõudes leidsin Meeri eest haridustehnoloogilist tööd tegemas – ta nõustas ühte õpetajat, kuidas uurimistööd parandada. Nad tegutsesid kahekesi õpetaja arvutis, Meeri juhendas ja õpetaja tippis. Meeri juhendamine oli hästi selge ja konkreetne, tähtsamad asjad kordas kindlasti üle. Õpetaja õppis korraga nii uurimistöö parandamist-kommenteerimist kui ka Moodle’i keskkonna kasutamist. Jätka lugemist

Uurimismeetodid: III ülesanne

Loe läbi artikkel E-Learning as Innovation: Exploring innovativeness of the VET teachers’ community in Estonia (Loogma) ja analüüsi seda uurimismeetodite seisukohast. Rakenda ökonoomse lugemise tehnikaid ning leia vastus järgmistele küsimustele:

  • – Milline on artikli struktuur?
  • – Mis on uuringu valdkond, juhtmõte ja teema?
  • – Olulisemad allikad? Jätka lugemist

INT7059 Teadmusjuhtimine: II moodul – teadmuse loomise, omandamise, jagamise ja rakendamise protsessid

II MOODUL: TEADMUSE LOOMISE, OMANDAMISE, JAGAMISE JA RAKENDAMISE PROTSESSID

Ülesanne 1: Loe läbi mooduli sissejuhatus ja õpiobjekt ning analüüsi esitatud käsitlusi. Kujunda esitatud käsitluste põhjal oma argumenteeritud lähenemine järgmistes aspektides:

  1. Teadmusjuhtimise põhikomponendid, protsessid ja infrastruktuur
  2. Teadmusjuhtimise tsükli mudelid
  3. Organisatsioonikultuur, organisatsiooni struktuur, organisatsiooni infotehnoloogiline infrastruktuur, üldteadmised, füüsiline keskkond
  4. Teadmusringluse protsessid

Vajadusel otsi teemakohast lisamaterjali.

Ülesanne 2:

  1. Koosta individuaaltööna ühe konkreetse organisatsiooni, millega oled hästi tuttav, teadmusjuhtimise analüüs läbitöötatud materjalidest lähtuvalt (milliseid teadmusjuhtimise protsessid on identifitseeritavad ja millistel eesmärkidel, mida soovitaksite muuta/täiustada jms.)
  2. Esita individuaaltöö õppejõule kommenteerimiseks 5.oktoobriks. (Esitatud Moodle’isse) Jätka lugemist

IFI7058 Haridustehnoloogia praktika: 1., sissejuhatav ülesanne

1., sissejuhatav ülesanne

Sõnasta praktika alguses oma praktika eesmärgid ja ootused ning lisa praktikakoha tutvustus ning praktikakoha valiku põhjendus.

Haridustehnoloogia praktika kestab 23.09–01.10.13. Üldine praktika korraldus on õpijuhises ja praktikajuhendis ning praktika ülesanded koos ajakavaga siin. Jätka lugemist

INT7059 Teadmusjuhtimine: I moodul 2. ülesanne

Analüüsi üht artiklit järgmistest kriteeriumitest lähtuvalt:

•Millised on artikli peamised seisukohad?
•Milliseid käsitlusi autor infojuhtimisest ja teadmusjuhtimisest esitab?
•Millised on seosed infojuhtimise ja teadmusjuhtimise vahel?
•Millised on peamised järeldused, soovitused?
•Milliseid meetodeid autor kasutab järeldusteni jõudmiseks?