Arhiiv

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: rühmatöö oma valitud haridusasutuses

Rühmatööna haridusasutuse evalveerimine

Rühma kuulusid Piret Joalaid, Helle Kiviselg ja Meelis Pernits

Valisime oma rühmatööks ühe Tallinna keskkooli ja evalveerimise aluseks järgmised elemendid:

 • kooli arengukava,
 • IKT infrastruktuuri (sh raud- ja tarkvara),
 • IKT arenguplaani ja -visiooni,
 • IKT kasutust asutuses, sh
 • arvutiklassi kasutamist, sh mittekasutamise põhjusi. Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 11. nädal, iseseisev töö

2. kontaktpäev: õpidisaini analüüs pedagoogiliste komponentide alusel: iseseivate tööde tulemuste arutelu.

(Pisut parandatud)

1. Programmi aadress ja tutvustus

Tiigrihüppe SA lisakursus “Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele” (http://3fahug.havike.eenet.ee/puutetahvel/).

Kursuse “Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele” sisuks on tutvustada erinevaid Eestis levinud interaktiivseid tahvleid. Lähemalt tutvutakse SMART-tahvliga ning programmiga Notebook. Kursuslased õpivad looma töölehti programmiga Notebook. Tutvutakse samuti autoriõiguste, õpistiilide ning faililadudega. Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 10. kodutöö

Kodutöö 10: individuaalse ja rühmatöö ettevalmistamine

Ülesanne:

 • individuaalse tööna analüüsida ühte õpiprogrammi, teatada oma valitud õpiprogrammi nimetus oma blogis,
 • rühmatööna ette valmistada haridusasutuse uuring, kontakteeruda rühmakaaslastega ning otsustada, millise uuringu teeme. Anda blogis teada oma uuringurühma koosseis, kuidas saab meiega kontakti (kui keegi soovib rühmaga ühineda), ning millises asutuses plaanitud miniuuring toimub ja mis on selle teemaks.

Abistavad materjalid on siin.

Valisin individuaalseks tööks Tiigrihüppe SA lisakursuse “Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele“, mille loomises olen osalenud ja mida ka koolitanud. Nüüd on huvitav läheneda sellele teisest, pedagoogiliste komponentide aspektist.

Rühmas, kuhu kuuluvad ka Helle ja Meelis, analüüsime Tallinna Sikupilli Keskkooli teemal “Milline on IKT roll õpikeskkonnas?”   Kontakteeruda saab meiega Skype’i teel.

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 9. nädala kodutöö

 • Kodutöö 9Tutvu slaididel tutvustatud toetuselemendiga “6 mütsi”. Kirjelda vähemalt ühte e-õppes selle metoodika kasutamise võimalust. Põhjenda, mis (miks?) oleks sellise toetuselemendi kasutamine otstarbekas! Eriti pakuks huvi hajutatud õpikeskkonnas selle kasutamise ideed.

Mart Laanpere (2008) on kuue mõttemütsi meetodist kirjutanud lihtsalt ja selgelt ühes oma õppemoodulis, mida siin tsiteeringi.

Kuus mõttemütsi (Six Thinking Hats) on Edward de Bono poolt loodud lateraalse mõtlemise meetod, mille puhul erinevaid perspektiive uuritavale probleemile või nähtusele tähistatakse kuut eri värvi mütsiga. Mütside tähendused on eelnevalt kokku lepitud: Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 8. kodutöö

Kodutöö 8:

 • Leidke loengumaterjalidest, LeMill.net õppematerjalist Käsi-GPS seadmete kasutamine õuesõppes või EDUCAUSE m-õppe raporti lõpuosast üks näide m-õppe rakendamise kohta, mida oleks võimalik teile tuttavas õpikeskkonnas (kool, asutus jne) kasutada.
 • Viidake originaalnäitele ja kirjeldage, milliseid muudatusi teie teeksite, et see oleks teie õpikontekstis.
 • Soovi korral võite kirjeldada ka uut m-õppe lahendust, mida olete ise kasutanud, leidnud või loonud.

M-õpe

M-õpe on igal pool õppimine. Õppijal võib olla mitmeid mobiilseid ja veebipõhiseid vahendeid, mis moodustavad tema personaalse õpikeskkonna. Samas on õppijatel ja õpetajatel erinevad kogemused mobiilsete vahenditega, mis mõjutab õpidisainide loomist ja kasutamist. (Pata 2011) Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 7. kodutöö

 • Kodutöö: Koosta mõistekaart enesejuhitud õppimisega seotud mõistetest, mida loetud loengumaterjalidest leidsid. Vaata oma mõistekaardil olevaid seostatud mõistete rühmi. Mil moel saaksid need siduda õpidisainiga e-kursusel? Seleta mõistete rühmade kasutust, kuidas saavutad enesejuhitud õppija jaoks sobiva õpikeskkonna?

On teada, et õppida saab mitmeti. Kai Pata (2007) järgi saab õppimist liigitada järgmiselt.

Iseseisev õpe (autonomous learning)

Omal käel õppimine, mille käigus valib õppija vastavalt õppimise eesmärgile sobivaima õppimisviisi.

Individuaalne õpe (individual learning)

Üksinda sooritatav õppimine, milles õppija lähtub oma huvidest ja vajadustest õppe sisu kavandamisel, õpivahendite kasutamisel, õppimise aja ja koha valikul. Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 6. kodutöö

Ülesanne:

 • Paljudel veebikursustel oled kokku puutunud distantsõppes tehtavate rühmatöödega. Meenuta ühe oma rühmatöö valmimisprotsessi ja too välja:

1) …mitu liiget oli rühmas ja kuidas rühm kokku sai (mida oleks tulnud teha teisiti?)

Võtan vaatluse alla rühmatööd, mida olen teinud haridustehnoloogia magistriõppe esimesel semestril.

Meie rühm (Helle, Meelis ja mina) sai kokku natukene juhuslikult. Hellega oleme juba vanad tuttavad ja endised töökaaslased, niisiis istusime kõrvuti ja meie selja taga istus Meelis – nii moodustasimegi rühma. Teisiti poleks tulnud mitte midagi teha. Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 5. nädala ülesanne

5. nädala ülesanne:

 • Vaata algkooliõpilastele mõeldud õpimängu Muinasmaa: http://ennemuistne.ee/. Millised on selles situatiivsust andvad elemendid? Kirjelda ühte ankurdamise näidet!

Selle nädala õppematerjalid leiab siit. Fookuses on probleemipõhine ja uurimuslik õpe, eriti selle etappidega peaks end kurssi viima. Teine oluline teema on probleemipõhise õppe situatiivne läbiviimine.

Suure individuaalse ülesandega kursuse lõpus seostuvad selle loengu teemad kognitiivsed ja metakognitiivsed töörtiistad. Hea näide neist on Noore Loodusuurija programmis (nt. vaata artiklis olevat joonis 4). Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 4. kodutöö

4. kodutöö:

Mõistekaardid

Mõistekaart (ingl k concept map) ehk märksõnaskeem on suurepärane strateegia olulise sõnavara ja põhiterminite õpetamiseks mis tahes aines. Mõistekaardi abil saab verbaalse teksti esitada visuaalselt. Kaart koosneb mõistetest (sõnadest), mis on tavaliselt ümbritsetud ringide või kastidega, ja joontest, mis ühendavad  mõisteid. Mõistekaardi koostamine võimaldab koostajal teadmisi struktureerida. Mõistekaardi koostamine või mõistekaardi abil õppides Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 3. nädala ülesanne

3. kodutöö

Biheiviorism ja arvutiga tehtava õpidisaini kirjeldus

 • Loo biheivioristlikku õpiparadigma arvesse võttes arvutiga tehtav õpidisaini (ülesande) kirjeldus, milles on järgmised elemendid: Kes õpib? Mida õpib? Kuidas treenitakse? Kordamine? Kuidas stimuleeritakse õppimist (negatiivne või positiivne tagasiside)? Interaktiivsus? Võistlusmoment?

Biheiviorism on 20. sajandi alguses tekkinud psühholoogia, sotsioloogia, etoloogia ja kasvatusteaduse suund. Biheivioristid (ehk käitumusliku psühholoogia koolkond) olid esimesed, kes hakkasid õppimist kui protsessi teaduslikult uurima ning nende lähtepunktid on siiani  igapäevast õpetamistegevust mõjutanud. Biheivioristlik teooria väidab, et õppimine toimub ainult assotsatsioonide või sidemete loomisega oma kogemuste või käitumise vahel. Seega on esimesel kohal reageerimine keskkonna märguannetele ning mõtlemise osa peetakse õppimise juures teisejärguliseks, kuna mõtlemisprotsessi peetakse järelduslikuks konstruktsiooniks. (Teppan) Jätka lugemist