Archive | 3. okt. 2013

INT7059 Teadmusjuhtimine: II moodul – teadmuse loomise, omandamise, jagamise ja rakendamise protsessid

II MOODUL: TEADMUSE LOOMISE, OMANDAMISE, JAGAMISE JA RAKENDAMISE PROTSESSID

Ülesanne 1: Loe läbi mooduli sissejuhatus ja õpiobjekt ning analüüsi esitatud käsitlusi. Kujunda esitatud käsitluste põhjal oma argumenteeritud lähenemine järgmistes aspektides:

  1. Teadmusjuhtimise põhikomponendid, protsessid ja infrastruktuur
  2. Teadmusjuhtimise tsükli mudelid
  3. Organisatsioonikultuur, organisatsiooni struktuur, organisatsiooni infotehnoloogiline infrastruktuur, üldteadmised, füüsiline keskkond
  4. Teadmusringluse protsessid

Vajadusel otsi teemakohast lisamaterjali.

Ülesanne 2:

  1. Koosta individuaaltööna ühe konkreetse organisatsiooni, millega oled hästi tuttav, teadmusjuhtimise analüüs läbitöötatud materjalidest lähtuvalt (milliseid teadmusjuhtimise protsessid on identifitseeritavad ja millistel eesmärkidel, mida soovitaksite muuta/täiustada jms.)
  2. Esita individuaaltöö õppejõule kommenteerimiseks 5.oktoobriks. (Esitatud Moodle’isse) Jätka lugemist