Archive | oktoober 2013

Innovatsioonitehnoloogiad: Katrin Schultzi essee retsensioon

Katrin Schultzi essee „Minu organisatsioonis käigus olev innovatsioon“ retsensioon

Katrin on kirjutanud essee Kesk-Eesti põhikooli kohta, kus juhtkond ja töötajad ei ole eriti innovaatilised, kuid siiski pooldavad uuendusi, kui need on põhjendatud ning praktiliselt vajalikud.

Innovatsioonina on välja toodud järgmised punktid:

 1. kõigil õpetajatel on sülearvuti,
 2. loodud on infojuhi töökoht,
 3. inglise keele õpetaja IKT pädevuste arendamine,
 4. Moodle’i e-õppekeskkonna juurutamine koolis,
 5. projektorite soetamine. Jätka lugemist

Uurimismeetodid: V ülesanne – uuringukava

Koosta oma magistritöö lühike (1 A4) uuringukava. Pane kirja, mis on sinu uurimistöö:
1. valdkond [2 xp]
2. uurimist vajav probleem või teostamist ootav idee [2 xp]
3. eesmärk (2 – 3) [2 xp]
4. uurimisküsimused (2-3) [2 xp]
5. uuringu strateegia [2 xp]
6. andmekogumismeetodid [2 xp]
7. uurimuse oodatavad tulemused (hüpoteesid) [2 xp]

Postita viide oma kavale käesoleva arutelu vastusena. Kirjaliku kava eest on võimalik kokku teenida 14 punkti (20% kursuse lõpphindest). Lisaks toimub järgmise tunni alguses arutelu uuringukavade teemal. Iga üliõpilane tutvustab oma kava väiksemas grupis. Grupp valib välja nende meelest parima kava. Valitud kava tutvustatakse kogu kursusele. Võitjad võivad teenida esitluse eest 4 lisapunkti.

Tähtaeg 20.10.12 Jätka lugemist

Innovatsioonitehnoloogiad: organisatsiooni innovatsioon

Ülesanne

Lühikeses essees (4500-5000 täheruumi) palun kirjeldada praegusel hetkel oma organisatsioonis käigus olevat (või teie organisatsiooni mõjutavat) innovatsiooni. Palun kirjeldada selle innovatsiooni kuulumist erinevatesse alaliikidesse (toode, teenus, protsess, mõttemudel, positsioon), tema allikaid (teaduspõhine, nõudluspõhine) ning mõju (inkrementaalne, radikaalne) ning võimalikku arengut ajas. Lisage 1-2 näidet ning 2-3 argumenti, mis teie seisukohti tõestavad.

Avaldage oma töö internetis (näiteks oma blogis või iCampuses teie isiklike failide kaustas) ning viidake sellele, postitades link käesolevale aruteluteemale. Jätka lugemist

IFI7058 Haridustehnoloogia praktika: vaatluspraktika ülesanne – praktiseeriva haridustehnoloogi analüüs

Vaatlesin Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi haridustehnoloogi Meeri Silla tööd 8. oktoobril 2013.

Kokkulepitud ajal kohale jõudes leidsin Meeri eest haridustehnoloogilist tööd tegemas – ta nõustas ühte õpetajat, kuidas uurimistööd parandada. Nad tegutsesid kahekesi õpetaja arvutis, Meeri juhendas ja õpetaja tippis. Meeri juhendamine oli hästi selge ja konkreetne, tähtsamad asjad kordas kindlasti üle. Õpetaja õppis korraga nii uurimistöö parandamist-kommenteerimist kui ka Moodle’i keskkonna kasutamist. Jätka lugemist

Uurimismeetodid: III ülesanne

Loe läbi artikkel E-Learning as Innovation: Exploring innovativeness of the VET teachers’ community in Estonia (Loogma) ja analüüsi seda uurimismeetodite seisukohast. Rakenda ökonoomse lugemise tehnikaid ning leia vastus järgmistele küsimustele:

 • – Milline on artikli struktuur?
 • – Mis on uuringu valdkond, juhtmõte ja teema?
 • – Olulisemad allikad? Jätka lugemist

INT7059 Teadmusjuhtimine: II moodul – teadmuse loomise, omandamise, jagamise ja rakendamise protsessid

II MOODUL: TEADMUSE LOOMISE, OMANDAMISE, JAGAMISE JA RAKENDAMISE PROTSESSID

Ülesanne 1: Loe läbi mooduli sissejuhatus ja õpiobjekt ning analüüsi esitatud käsitlusi. Kujunda esitatud käsitluste põhjal oma argumenteeritud lähenemine järgmistes aspektides:

 1. Teadmusjuhtimise põhikomponendid, protsessid ja infrastruktuur
 2. Teadmusjuhtimise tsükli mudelid
 3. Organisatsioonikultuur, organisatsiooni struktuur, organisatsiooni infotehnoloogiline infrastruktuur, üldteadmised, füüsiline keskkond
 4. Teadmusringluse protsessid

Vajadusel otsi teemakohast lisamaterjali.

Ülesanne 2:

 1. Koosta individuaaltööna ühe konkreetse organisatsiooni, millega oled hästi tuttav, teadmusjuhtimise analüüs läbitöötatud materjalidest lähtuvalt (milliseid teadmusjuhtimise protsessid on identifitseeritavad ja millistel eesmärkidel, mida soovitaksite muuta/täiustada jms.)
 2. Esita individuaaltöö õppejõule kommenteerimiseks 5.oktoobriks. (Esitatud Moodle’isse) Jätka lugemist